Община Хайредин - официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и благоустройството на територията н

 ОБЩИНА   ХАЙРЕДИН

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА  № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

В Глава VIII, чл. 50 се създава нова ал.6 със следния текст:

(6) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл.9, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 10, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

 

Във връзка с чл.26,ал.2 от Закон за нормативните актове, в 14 дневен срок от публикуване на настоящия проект за изменение на  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и благоустройството на територията на Община Хайредин на сайта на Общината, Община Хайредин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение на Наредба № 1.

 

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин