Община Хайредин - официален сайт

СОУ „Васил Воденичарски” – с.Хайредин

През 1944 г. с Указ на Регентите на България, обнародван в ДВ бр. 287 от 25.12.1944 г. е открита непълна гимназия с патрон Васил Воденичарски. От тогава то съществува, като средно училище. През годините на неговото съществуване не са настъпили промени в статута и функциите на училището. Обучават се ученици от първи до единадесети клас. През периода 1944 – 1950 г. пълното наименование на училището е Гимназия „Васил Воденичарски”. В периода 1950 – 1960 г. е Единно средно смесено училище „Васил Воденичарски”, от 1960 до 1982 г. - Средно политехническо училище, от 1982 – 1991 г. – ЕСПУ, а в настоящия период СОУ.
През 2003 г. са завършили първият випуск с четиригодишен срок на обучение в средна степен на образование. В училището се обучават деца от 1 до 12 клас в единични паралелки. От 1994 г. училището започва оборудване, въвежда се изучаване на информационни технологии, въвежда се изучаването на английски език и предпрофесионално обучение по учебни планове утвърдени от МОН „Бизнес администрация”, „Управление на малкия и среден бизнес” и др. От 2000 г. се провежда непрофилирано обучение. От 2004 г. е оборудван втори компютърен кабинет.
През периода 1984 – 1999 г. няколко пъти се е сменяло ръководството на училището. След пенсионирането на г-жа Клара Петкова, дългогодишен директор и на зам. директора Райна Чергарска 1989 г., директор става г-н Цветан Малджански с помощник директор Борис Тодоров. В периода 1992 – 1994 г. директор е Борислав Иванов. От 1994 г. до 2008 г. за директор е назначена Поля Христова. В училището се учат 186 ученика от 1 до 12 клас, обучавани от 19 квалифицирани учители.
Документите образувани от дейността на училището, сравнително добре са класирани за съхраняване на основание примерната номенклатура със сроковете за съхранение на делата. От 2002 г. са подредени в специално обособена стая за архива. Експертизи на архивния фонд са правени на всеки 10 години- три поред, като последната е била за периода 1975-1983 г. Четвъртата е за периода 1984 до 2002 г. За съжаление не се води летописната книга на училището.