Община Хайредин - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с предстоящите на 12 май 2013г. избори за народни представители, Общинска администрация – Хайредин уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината и Кметовете на Кметства, както следва:

1.    Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна – чл.176, ал.1 от ИК: Подава се от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение. Заявлението се подава до Общинска администраци – Хайредин и Кметствата в съставните села, като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Краен срок за подаване на Заявлението 11.04.2013г.

2.    Удостоверения за гласуване на друго място: При избори за народни представители Удостоверенията за гласуване на друго място се издават само на лица служебно заети в произвеждане на изборите, след подаване на заявление по образец. Краен срок за подавене на Заявлението – 27.04.2013г.

3.    Избиратели, желаещи да гласуват по настоящ адрес подават заявление по образец (чл. 53, ал.1 от ИК) до 27.04.2013г.

4.    За отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци избирателите подават заявление по образец в срок до 04.05.2013г.