Община Хайредин - официален сайт

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

други услуги по гражданско състояние виж /тук/

 

 1.           Издаване на удостоверение за наследници .

ü   Обикновена услуга –     срок 3 дни      3.00 лв.

ü   Бърза услуга -            срок 24 часа    4.50 лв.

ü   Експресна услуга -        веднага        6.00 лв.

2.   Издаване на удостоверение за идентичност на имена

ü   Обикновена услуга –     срок 5 дни      3.00 лв.

ü   Бърза услуга -               срок 3 дни      4.50 лв.

ü   Експресна услуга -         срок 24 часа    6.00 лв.

3.           Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

ü Обикновена услуга       срок 3 дни     3.00 лв.

ü Бърза услуга -              срок 24 часа   4.50 лв.

ü Експресна услуга -       веднага        6.00 лв.

4.           Издаване на дубликати за актове по гражданско състояние - за раждане, за брак, за препис-извлечение от актове за смърт.

ü Обикновена услуга –  срок 3 дни        3.00лв.

ü Бърза услуга -     срок 24 часа        4.50лв.

ü Експресна услуга -  веднага           6.00лв. 

5.   Издаване на удостоверение за семейно положение

ü Обикновена услуга –     срок 3 дни       3.00лв.

ü Бърза услуга -            срок 24 часа     4.50 лв.

ü Експресна услуга –       веднага       6.00 лв.

6.           Издаване на удостоверение за родствени връзки.

ü Обикновена услуга –     срок 3 дни   3.00 лв.

ü Бърза услуга -      срок 24 часа     4.50 лв.

ü Експресна услуга -   веднага          6.00 лв.

7.           Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

ü Обикновена услуга –     срок 3 дни   3.00 лв.

ü Бърза услуга -     срок 24 часа       4.50 лв.

ü Експресна услуга -      веднага       6.00 лв.

8.           Заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България

ü Обикновена услуга –     срок 7 дни      5.00 лв.

ü Бърза услуга -               срок 3 дни      7.50 лв.

ü Експресна услуга -       срок 24 часа    10.00 лв.

9       .Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност.

ü Обикновена услуга –     срок 7 дни      5.00 лв.

ü Бърза услуга -                срок 3 дни      7.50 лв.

ü Експресна услуга -      срок 24 часа    10.00 лв.

10  .За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

ü Обикновена услуга –     срок 7 дни      5.00 лв.

ü Бърза услуга -                срок 3 дни      7.50 лв.

ü Експресна услуга -       срок 24 часа    10.00 лв.

11. За всички други видове удостоверения  по искане на граждани.

ü Обикновена услуга –     срок 3 дни      2.00 лв.

ü Бърза услуга -      срок 24 часа        3.00 лв.

12.За преписи от документи

ü Обикновена услуга –    срок 24 часа     3.00 лв.

2 Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане -срок 1 ден;

2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак - срок 1 ден;

3. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него - срок 1 ден.

4. Отбелязвания, допълвания и поправки  в актовете за гражданско състояние - срок 1 ден;

5. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител - срок до 30 дни;

6. Поддържане на регистъра на населението – срок постоянен

7. Отразяване на  промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението- срок до 7 дни;

8.Издаване на удостоверение за наследствена пенсия