Община Хайредин - официален сайт

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“; обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ „Васил Воденичарски“

Обявление - виж тук

Информация по обществена поръчка - виж тук

Документация - виж тук

04.05.2018 г.