Община Хайредин - официален сайт

Новини

Заповед на ОД Земеделие за преразпределение на земеделски масиви

 Виж тук...

09.08.2017

стартиране на теренни проверки на фактически блокове за кампания 2017 г.

 Заповед на министъра на земеделието и храните - тук ...

09.08.2017

Обява за изготвени предварителни регистри на земеделски площи

 Виж тук...

09.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с настъпилите изключителни промени, в нормативната уредба регламентираща правилата за пожарна безопасност, е необходимо да бъде приета нова наредба отнасяща се за тази материя. Проект на Наредба № 8 / тук/

26.07.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

 Съобщение - тук Заявление за кандидатстване - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ " ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙ

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл.17, ал. 2 т. 1 - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 - тук...

19.07.2017

Мъжки футболен турнир в Община Хайредин

 ...

11.07.2017

Заповед № РД - 329/03.07.2017 г. относно забрана за ползване на питейната вода за други цели освен за питейно - битови нужди

 Виж /тук/...

03.07.2017

Самодейците от Народно читалище „Просвета - 1909“ с. Хайредин взеха участие в Национален фолклорен събор „Леденика“

 ...

03.07.2017