Община Хайредин - официален сайт

Новини

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

20.06.2022

На вниманието на земеделските стопани от община Хайредин - Мерки за пожарна безопастност

Виж тук ...

15.06.2022

ОБЯВА офис за военен отчет информира

Виж тук ...

15.06.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   О Б Я В А ОБЩИНА ХАЙРЕДИН  УВ...

08.06.2022

Покана до всички жители на Община Хайредин - относно сформиране на местно партньорство с цел учредяване на Местна инициативна група – МИГ

Виж тук ...

06.06.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Заповед № РД-319/02.06.2022 г. на Кмета на община Хайредин за настъпване на восъчна зрялост и забрана за палене на открит огън - тук ...

03.06.2022

Регионална програма за заетост в Община Хайредин

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022г. (НПДЗ,2022) Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по регионалните програми за заетост. Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка област. Съгласно нормативните изисквания програмата ...

17.05.2022

Осъществяване на проект "Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях в селата Хайредин, Миха

  ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0152„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ С реализиране на проектното предложение ще се подобри инфраструктурата в три от населените места на...

06.05.2022

Обява от офис за военен отчет

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ОРЯХОВО ИНФОРМИРА:   Обявяване на вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/   –&...

27.04.2022

Протокол от проведена процедура за разпределяне на общински пасища, мери и ливади по Решение №221 от Протокол №33/08.02.2022г. на ОбС-Хайредин.

ВИЖ ТУК ...

21.04.2022