Община Хайредин - официален сайт

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

 О Б Я В А
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение №275/16.12.2013 г. на Общински съвет Хайредин          виж обявата тук