Община Хайредин - официален сайт

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 Виж тук

Приложими документи:

1. Заявление - кандидат - тук

2. Декларация - партньор - тук

3. Декларация за минимална помощ - тук