Община Хайредин - официален сайт

Покана относно консултации за определяне състава на СИК №063500003- Дом за стари хора, на територията на Община Хайредин

                                   

                                   ОБЩИНА    ХАЙРЕДИН

                          3357 с.Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров” № 135

                         тел./факс 09 166 / 22 – 09    e-mail: hayredin_ob@mail.bg   www.hayredin.com

 

 

До

Ръководствата/Представителите на

 Партия"ГЕРБ"

Коалиция„БСП лява България"

Партия"ДПС"

Коалиция „Реформаторски блок'

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК №063500003  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.

 

На основание чл.91, ал. 1 от Изборния Кодекс и т.3 от Решение №1984 – МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК, Заместник Кметът на Община Хайредин Ви кани на 05.10.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на II етаж в сградата на Община Хайредин, на консултации за определяне състава на Секционна  избирателна комисия №063500003 – с. Хайредин, Дом за стари хора, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

За ползотворното протичане на консултациите съгласно чл.91, ал.4 от ИК и т.8 от Решение№1984 – МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК, е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК №063500003, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност;партия или коалиция, която ги предлага, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състава на СИК №063500003, когато правомощията на член на СИК №063500003  се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК №063500003  не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Моля при определянето на лицата за състава на СИК № 063500003  да се спазят изискванията на чл.95 и чл.96 от Изборния кодекс, както и т.16, т.17 и т.18 от Решение №1984/08.09.2015г. на ЦИК. 

Решение №98/МИ/НР/02.10.2015г. на ОИК-Хайредин 

Решение №99/МИ/НР/02.10.2015г. на ОИК-Хайредин

Благовеста Благоева

Заместник Кмет на Община Хайредин