Община Хайредин - официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

 

До

 

Ръководствата/Представителите на Партия"ГЕРБ"

Коалиция„БСП лява България"

Партия"ДПС"

Коалиция „Реформаторски блок'

Коалиция „Патриотичен фронт"

Коалиция „ББЦ"

Партия"Атака"

Коалиция"АБВ"

в община Хайредин

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.

На основание чл.91, ал. 1 от Изборния Кодекс и т.3 от Решение №1984 – МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК, Кметът на Община Хайредин Ви кани на 16.09.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на II етаж в сградата на Община Хайредин, на консултации за определяне броя и състава на членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

За ползотворното протичане на консултациите съгласно чл.91, ал.4 от ИК и т.8 от Решение№1984 – МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК, е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност;партия или коалиция, която ги предлага, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Гореспоменатите документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до ОИК-Хайредин.

Моля при определянето на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл.95 и чл.96 от Изборния кодекс, както и т.16, т.17 и т.18 от Решение №1984/08.09.2015г. ма ЦИК. 

Препоръчително е Предложенията за състав на СИК да бъдат предоставени освен на хартиен носител и на електронен.

В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен при условията и реда на раздел ІІІ „Жребий при попълване на съставите на ОИК" от Решение № 1538-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК.

Тодор Алексиев

Кмет на Община Хайредин 

публикувано на 11.09.2015г.

 Решение №1984-МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК 

Образец на писменно предложение за състава на СИК  

Решение №15/МИ/НР/11.09.2015г. на ОИК-Хайредин относно определяне броя на СИК на територията на Община Хайредин 

Решение №16/МИ/НР/11.09.2015г на ОИК-Хайредин относно разпределение на броя на членовете между партиите и коалициите