Община Хайредин - официален сайт

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014г.

 ОБЩИНА    ХАЙРЕДИН

   3357 с.Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров” № 135

          тел./факс 09 166 / 22 – 09    e-mail: hayredin_ob@mail.bg  www.hayredin.com

 

 

 

До Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, на партии и коалиции от партии, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България и партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат членове в Европейския парламент

 

 

 

ПОКАНА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014г.

 

 

 

На основание чл.91,ал. 1 от Изборния Кодекс и т.3 от Решение № 672 – НС/13.08.2014г. на ЦИК, Кметът на Община Хайредин Ви кани на 25.08.2014г. от 10:00 часа в заседателната зала на II етаж в сградата на банка „ДСК“, намираща се в с. Хайредин, на консултации за определяне броя и състава на членовете на СИК за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014г.

За ползотворното протичане на консултациите съгласно т.8 от Решение № 672 – НС/13.08.2014г. на ЦИК е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014 г. или копие от решение за образуване на коалицията от партии. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи съответната партия или  коалицията от партии.

3. Оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

 

Препоръчително е Предложенията за състав на СИК да бъдат предоставени освен на хартиен носител и на електронен.

Съгласно чл.92, ал.9 от Изборния кодекс и т.1, т.2, т.3 от Решение №673-НС/13.08.2014г. на ЦИК „ (9) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия. 

Тодор Алексиев 

Кмет на Община Хайредин