Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-117 01.03.2017г.

 Провеждане на   търг с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от десет години на общински поземлен имот №019036 с площ 39,554дка, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността „Манастирски път“ в землището на с.Рогозен

Виж /тук/