Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-712 30.11.2017г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ III, квартал 35 по плана на с.Ха

 Виж тук