Община Хайредин - официален сайт

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-731 28.11.2016г.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10години на общински

 Виж тук