Община Хайредин - официален сайт

Провеждане публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна общинска собственост №118007 с площ от 21,647дка, с начин на трайно ползване:

 Виж /тук/