Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години с площ 24 кв.от помещение, намиращо се в УПИ - I, ПЛ.956, КВ.65 по плана на с.

 виж /тук/