Община Хайредин - официален сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински поземлен имот №072001 с площ 207,260дка, с начин на трайно

 Виж /тук/