Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037 с площ 12,742 дка

 виж /тук//