Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 25 години за създаване на трайни насаждения от дървесни видове - черници

 виж /тук/