Община Хайредин - официален сайт

Публично-оповестен конкурс за продажба на УПИ-1-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин, актуван с акт за ЧОС №140/27.11.2009 за изграждане на предприятие

 виж /тук/