Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажбата на УПИ I в квартал 36 по плана на с.Хайредин с площ от 16 107кв.м., актуван с Акт за частна общинска соб

 Виж /тук/