Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж в имот №108524 - публична общинска собственост в землището на с. Хайред

 виж /тук/