Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж за 1050кв.м. в ПИ №118005, с начин на трайно ползване – пасище, мера, нахо

Виж тук