Община Хайредин - официален сайт

РЕШЕНИЕ № 1579-МИ/НР София, 29.08.2015 ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хайредин

 РЕШЕНИЕ

№ 1579-МИ/НР
София, 29.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хайредин, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-111 от 27.08.2015 г. от кмета на община Хайредин, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Хайредин.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Хайредин. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хайредин, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Мончева Пенева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Александров Василев  
СЕКРЕТАР: Димитрина Илиева Георгиева  
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Бориславова Василева  
  Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова  
  Лилия Иванова Замфирова  
  Цветана Трифонова Кунова  
  Николай Ценов Кожухарски  
  Павлин Тодоров Ненков  
  Младенка Данчева Петрова  
  Поля Замфирова Игнатова  

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова