Община Хайредин - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 Юли 2021 г., Община Хайредин съобщава, че:

 

• До 17 часа на 26 Юни 2021 г. избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на парламентарни избори. За целта те трябва да подадат писмено заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

• Не по-късно от 26 Юни 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).