Община Хайредин - официален сайт

Съобщение

Във връзка с реализирането на проекта "Патронажна грижа + в Община Хайредин" и Договор № BG05M9OP001-6.002-0152-C01 считано от 01.07.2021 г. са назначени 5 броя лица на длъжност "Чистач - хигиенист" разпределени в Дом за стари хора - с. Хайредин и Защитено жилище с. Манастирище.