Община Хайредин - официален сайт

Съобщение

Във връзка с реализирането на проекта "Патронажна грижа + в Община Хайредин" и Договор № BG05M9OP001-6.002-0152-C01 считано от 08.07.2021 г. са назначени 4 броя лица на длъжност "Социален асистент" да оказват помощ и съдействие на потребителите по проекта справяне  в ситуация на COVID-19 с ежедневните им нужди.