Община Хайредин - официален сайт

Съобщение по член 57, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, за отваряне на Ценови оферти

 ОТНОСНО: Възлагане на обществена поръчка с предмет " Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин"

Виж тук