Община Хайредин - официален сайт

ЗАПОВЕД №844/ 13.12.2013г.

 ЗАПОВЕД

844/ 13.12.2013г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1 т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл. 9, чл.35 и чл.48, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, чл.16, ал.3 от  Наредба № 1 на Общински съвет за поддържане, чистотата и благоустройството на територията на Община Хайредин, чл.17, ал.1, т. 1 от Наредба №19 на ОбС за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Хайредин

З А Б Р А Н Я В А М:

- Търговията на пиротехнически изделияот физически и юридически лица, които не са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон (с изключение на фойерверки от категория 1), и не са получили разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

- Търговията на пиротехнически изделия от търговци на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на горепосочените изделия.

- Търговията и употребата на пиротехнически и други гърмящи и пожароопасни стоки, както следва:

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба жилищни сгради, на и от лица под 12 години;

б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства, на и от лица под 16 години;

в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве, на и от лица под 18 години.

- Продажбата на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени след 4 юли 2010 г. без нанесена „СЕ" маркировка за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите и/или с изтекъл срок на годност.

- Продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка, както и в нестандартни опаковки, не придружени от сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция за употреба на български език за безопасна употреба на изделието.

- Провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на официалните празници или с издадено разрешение за конкретното мероприятие.

- Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до лесно запалими материали, както и в районите на детски градини и ОДЗ, черкви и училища на територията на общината.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на чл. 171 от ЗОБВВПИ, с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.; чл.175 от ЗОБВВПИ с глоба в размер на 1000; чл. 31 от Наредба №19 на ОбС за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Хайредин с глоба в размер до 500 лв.

Контролът на изпълнение на заповедта възлагам на Полицейски участък - с. Хайредин

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населени места, директорите на училища, детски градини, ОДЗ и контролните органи в Полицейски участък – с. Хайредин и общината за сведение и изпълнение.

 

Тодор Алексиев

Кмет на Община Хайредин