Община Хайредин - официален сайт

Заповед за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 25 години за създаване на трайни насаждения от дърв

 Заповед №РД-439/09.07.2015г за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 25 години за създаване на трайни насаждения от дървесни видове - черници за отглеждане на буби - виж /тук/