07:41
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

Административни услуги

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга Обикновена услуга Бърза услуга Експресна услуга
Издаване на удостоверение за наследници 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв.
веднага -
6.00 лв.
Издаване на удостоверение за идентичност на имена 5 дни -
3.00 лв.
3 дни -
4.50 лв
24 часа -
6.00 лв
Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв
веднага -
6.00 лв
Издаване на дубликати за актове по гражданско състояние - за раждане, за брак, за препис-извлечение от актове за смърт 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв
веднага -
6.00 лв
Издаване на удостоверение за семейно положение 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв
веднага -
6.00 лв
Издаване на удостоверение за родствени връзки 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв
веднага -
6.00 лв
Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес 3 дни -
3.00 лв.
24 часа -
4.50 лв
веднага -
6.00 лв
Заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България 7 дни -
5.00 лв.
3 дни -
7.50 лв
24 часа -
10.00 лв
Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност 7 дни -
5.00 лв.
3 дни -
7.50 лв
24 часа -
10.00 лв
За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина 7 дни -
5.00 лв.
3 дни -
7.50 лв
24 часа -
10.00 лв
За всички други видове удостоверения по искане на граждани 3 дни -
2.00 лв.
24 часа -
3.00 лв
-
За преписи от документи 24 часа -
3.00 лв.
- -

Не подлежат на таксуване следните услуги:

Услуга Срок
Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане 1 ден
Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак 1 ден
Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него 1 ден
Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние 1 ден
Учредяване на настойничество и назначаване на попечител до 30 дни
Поддържане на регистъра на населението постоянен
Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населениет до 7 дни
Издаване на удостоверение за наследствена пенсия -

Други услуги по гражданско състояние

Технически услуги

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги "Търговия и туризъм"

 1. Категоризиране на заведение за хранене и развлечение - срок: 30 дни; цена: съгласно тарифите по ЗТ ;  

2. Категоризиране на места за настаняване - срок: 30 дни; цена: съгласно тарифите по ЗТ 

3. Издава на разрешение  за ползване на място за извършване на амбулантна търговия: срок: 14 дни; цена: не се таксува

Образци на заявления за административни и технически услуги

Заявления за гражданска регистрация и актосъставяне

Заявления "Търговия, туризъм и транспорт"

Заявления "Местни данъци и такси"

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексно административно обслужване

 С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Хайредин, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. 

Заявление за комплексно административно обслужване

Банкови сметки: