21:27
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.
НАРЕДБА №1 Свали
Наредба № 5 Свали
НАРЕДБА №8 за пожарната безопасност и защита на населението в Община Хайредин ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. ВРАЦА № 351/26 Свали
НАРЕДБА № 10 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хайредин Свали
НАРЕДБА №11 Свали
Н А Р Е Д Б А №12 На Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията на община Хайредин Свали
НАРЕДБА №13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАЙРЕДИН за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или прем Свали
НАРЕДБА №13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАЙРЕДИН за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или прем Свали
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗ Свали
НАРЕДБА №15 Свали
НАРЕДБА №16 Свали
НАРЕДБА №18 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
НАРЕДБА №19 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАЙРЕДИН ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
Н А Р Е Д Б А №20 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
НАРЕДБА № 21 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Хайредин Свали
Н А Р Е Д Б А №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАЙРЕДИН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване социализиране и обучаване на деца в общински детски градини в Община Хайредин Свали
Наредба № 3 на Общински съвет – Хайредин за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Хайредин Свали
Правилник за енергийната ефективност 2019-2023 Свали
Програма за овладяване на безстопанствени кучета и котки Община Хайредин 2019-2020 г. Свали
Наредба № 6 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Хайредин Свали
Наредба за услоята и реда за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Хайредин Свали
НАРЕДБА № 23 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Хайредин в търговски дружества с общинско участие в кап Свали
Наредба за привличане и насърчаване на инвестициите в община Хайредин Свали