22:41
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.

Още с появата си на нашата планета Homo sapiens е започнал своето неосъзнато съжителство със заобикалящата го природна среда. Нуждите на първобитния човек са били минимални и тяхното задоволяване не е изисквало активно вмешателство в природните ресурси и закономерност. Постепенно с активното разрастване на човешката популация и развиване интелекта на индивидите все по – често нуждите от храна, облекло и социалния статус на новите общества е налагал активно използване на наличните възстановими и невъзстановими природни ресурси.


Днес общуването с природата трябва да ни прави по – отговорни, по – толерантни, по – общителни и същевременно непримирими към случаите, свързани с разрушаване на вече изграденото, със замърсяванията на околната среда и унищожаването на ценни растителни видове, незаконната сеч и т.н.


Проблемите, свързани с опазването на околната среда, природното и културно наследство и устойчивото развитие на общността са особено актуални в селските райони.


Основен екологичен проблем на територията на Община Хайредин е отлагането и третирането на битови и твърди строителни отпадъци на нерегламентирани сметища, както и липсата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване. В общината е разработен проект за сметосъбиране, който е внесен в Министерството на околната среда и водите. Източник на финансиране е ПУДОС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда). Предвижда се обхващане на всички населени места в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.


Целта ни е да превърнем Община Хайредин в приятно място за живеене и отдих, с модерна общинска администрация и лесен достъп до основните публични услуги. С чиста околна среда, добри комуникации, бързи и удобни транспортни връзки с близките градски центрове, с пристанищата на река Дунав и със столицата.
За това трябва да повишим екосъзнанието, екообразованието и екокултурата на хората от общината, като формираме у тях знания и умения за опазване и защита на природата в родния край.


Златията
Науката обяснява: златията е географска дума, наименование, понятие. Нейният релеф се характеризира с лек наклон на изток. Има асиметрични долини и особени вододелни височини. Плоските и заоблени била на височините се наричат златии. Добре изразени единствено между реките Цибрица и Огоста. Тази хълмиста равнина науката география назовава Златията. Прочута е със своите плодородни черноземни почви.
Равна и плодородна е Златията, която се оглежда във водите на реките Дунав, Цибрица и Огоста. Има богато историческо минало. Тук са живели траки, римляни, славяни, прабългари… Тук са димели огньовете на първите заселници в родния край…
Много предания и легенди има за Златията, които народната памет и до днес пази. Сред нашето поле широко живяла някога баба Злата, с двама сина – левенти. Имала имане голямо и кладенец чуден. Този кладенец се намира насред Златията, на равно разстояние между Козлодуй, Бъзовец и Махалите.
Една нощ били нападнати от разбойници. Тогава тя незабелязано скрила златното съкровище в герана – спуснала го и го покрила с овнешки руна. Спасила златото, но себе си не успяла. Синът й Петър бил настигнат от разбойниците в сегашното землище на село Разград и погубен в местността, която и сега носи неговото име „Петрово гробище”. Другият й син изчезнал из трънаци и орляци. Дивното поле и геранът били мълчаливите свидетели на това и много други издевателства през поганското време… Хората ги тачели. Замята нарекли Златия, а герана – на баба Злата.
Затуй Златията е земя позлатена – плодородна, богата.

Натура 2000 включва специални защитени райони, опрделени от страните – членки на Европийския съюз, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. “Златията” е защитена зона за опазване на дивите птици с идентификационен код BG0002009. Защитената зона е разположена в землищата на с.Бутан, с.Гложене, гр.Козлодуй, с.Крива бара и с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца, с.Манастирище, с.Михайлово и с.Хайредин, общ.Хайредин, обл.Враца, с.Софрониево, общ.Мизия, обл.Враца, с.Бъзовец, гр.Вълчедръм, с.Горни Цибър, с.Златия, с.Разград и с.Септемврийци, общ.Вълчедръм, обл.Монтана. Общата площ 434 987.345 дка. Предмет на опазване в защитена зона “Златията” са следните видове птици:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Голям воден бик /Botaurus stellaris/, Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Червена чапла /Ardea purpurea/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, Полски блатар /Circus cyaneus/, Степен блатар /Circus macrourus/, Ливаден блатар /Circus pygargus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Вечерна ветрушка /Falco vespertinus/, Малък сокол /Falco columbarius/, Сoкол скитник /Falco peregrinus/, Сив жерав /Grus grus/, Дропла /Otis tarda/, Кoзодой /Caprimulgus europaeus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Дебелоклюна чучулига /Melanocorypha calandra/, Късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
Малък гмурец /Tachybaptus ruficollis/, Голям гмурец /Podiceps cristatus/, Черногуш гмурец /Podiceps nigricollis/, Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, Сива чапла /Ardea cinerea/, Зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, Лятно бърне /Anas querquedula/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Черношипа ветрушка (Керкенез) /Falco tinnunculus/, Сoкол орко /Falco subbuteo/, Вoден дърдавец /Rallus aquaticus/, Зеленоножка /Gallinula chloropus/, Лиска /Fulica atra/, Речен дъждосвирец /Charadrius dubius/, Обикновена калугерица /Vanellus vanellus/, Пчелояд /Merops apiaster/.
Установени са 122 вида птици, от които 28 са вписани в Червената книга на България, а 53 вида са с европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 попадат 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 15 и в SPEC3 – 36 вида. Мястото едно от най-важните в страна от значение за Европейския съюз за група от видове, привързани основно към откритите пространства – белия щъркел /Ciconia ciconia/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, ливадния блатар /Circus pygargus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/, полската бъбрица /Anthus campestris/, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/ и др. В Златията се срещат значителни гнездови популации на пчелояда /Merops apiaster/, полската чучулига /Alauda arvensis/ и пъдпъдъка /Coturnix coturnix/. Тук е единственото място в България където през последните години е наблюдавана голямата дропла /Otis tarda/. През зимата в Златията се среща и друг световно застрашен вид – малката белочела гъска /Anser erythropus/, която ползва нивите за хранене заедно с ята на голямата белочела гъска /Anseralbifrons/.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Свали
Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на Община Хайредин 2019-2022 Свали
Решение № ВР-52-ПР/2011г. на МОСВ Свали
Решение на МОСВ № ВР-41-ПР/2011г. Свали
Решение на МОСВ №ВР-29-ПР/2011г Свали
Решение на МОСВ №ВР-22-ПР/2011г. от 18.07.2011 г. Свали
Съобщение на МОСВ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите Свали
РЕШЕНИЕ на МОСВ № ВР - 07 - ПР/2011г. Свали
Важни дати от природозащитния календар на България и Европейския съюз Свали
Отчети по ЗЕВИ Свали
Отчет по ЗЕВИ ЗА 2019 Свали
Отчет по ЗЕВИ 2020 Свали
Отчет по ЗЕЕ 2020 Свали
Отчет по ЗЕЕ 2021 Свали
Отчет ЗЕВИ 2021 Свали
Отчет по ЗЕЕ 2022 г. Свали
Протокол за преброяване на безстопанствените кучета за 2022 г. в Община Хайредин Свали