20:53
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.
Общински план за развитие на Община Хайредин за периода 2014-2020г. Свали
Програма за опазване на околната среда Свали
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хайредин 2014-2018 г. Свали
Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на ск Свали
Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012-2015 г. Свали
Проект на Наредба № 8 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
ПРОЕКТ програма бедствия Свали
Докладна за промяна на Наредба № 21 Свали
Докладна за промяна на Наредба № 16 Свали
Докладна за промяна на Наредба № 1 Свали
Програма за управление на отпадъците на Община Хайредин 2016-2020 Свали
Проект на Наредба № 10 за изменение и допълнение Свали
Проект на Наредба № 12 за изменение и допълнение Свали
Проект за промяна в Наредба № 1 на Община Хайредин Свали
Проект на програма за овладяване на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Хайредин 2019-2020 Свали
Проект на Наредба № 3 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Хайредин Свали
Проект на Наредба № 14 за зелената система на Община Хайредин Свали
Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016-2019 Свали
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Свали
ПРОЕКТ НА Правилник за енергийната ефективност 2019-2023 Свали
ПРОЕКТ !!!! ПРАВИЛА за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Хайредин Свали
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост 2019-2023 Свали
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 12 Свали
Стратегия за разпореждане с имоти общинска собственост 2019 - 2023г. Свали
Докладна и проект на програма за опазване на околната среда 2020-2024 г. Свали
Проект на докладна за изменение и допълнение на Наредба 10 на Община Хайредин Свали
ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА И КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020- Свали
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Община Хайредин Свали
Докладна за актуализиларане на наредба № 10 Свали
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.101 от ЗМИП на община Хайредин Свали
Проект на докладна и мотиви за изменение / допълнение на Наредба № 12 на община Хайредин за определяне размера на местните данъци на територ Свали
Проект на докладна и мотиви за изменение / допълнение на Наредба № 10 на община Хайредин за определяне размера на общинските такси и цени на Свали
ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 - Приложение 1 Свали
Докладна за Изменение и допълнение на Наредба №5 на Общински съвет Хайредин за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско и Свали
ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА И ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН В ТЪРГОВСКИ Свали
ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА Наредба на Общински съвет Хайредин за реда и условията за управление и разпореждане с общински жили Свали
Проект на докладна за Актуализиране на наредба № 10 на Община Хайредин Свали
Проект на Наредба за привличанеи насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Хайредин и реда за издаване на сертификат за инвес Свали
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
ПРАВИЛА за организация, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативни групи - Хайредин Свали
Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Хайредин 2019-2022 Свали
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Хайредин 2012-2013 г. Свали