22:01
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.

 ОБЩИНА     ХАЙРЕДИН_

                    3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-540 

от 20.08.2015г.

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 от Наредба №5 на ОбС-Хайредин и във връзка с Протоколи №1 и №2 на комисията, провела  публичен  търг с явно наддаване за продажба на ПИ №118015, с площ 1,872дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността „Турек“ в землището на с.Манастирище, актуван с Акт за частна общинска собственост №500/17.06.2015г., назначена със моя Заповед №РД-483/28.07.2015г.

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М  :

 

         Резултатите от проведения на 19.08.2015г. публичен  търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

1.Определям Георги Кръстев Георгиев, с адрес с.Манастирище, обл.Враца, ул. „Петър Ненков“ №20 за спечелил публичния  търг явно наддаване за продажба на ПИ №118015, с площ 1,872дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността „Турек“ в землището на с.Манастирище, актуван с Акт за частна общинска собственост №500/17.06.2015г. при цена от 1161,50лв.

Внесеният депозит се прихваща от цената.

         Заповедта да се постави на информационните табла на  кметствата и интернет страницата на общината, а така също да се изпрати до спечелилият търга.

         След като заповедта влезе в сила, спечелилият търга следва в 14-дневен срок  да  внесе: продажната цена за имота и данъкът за придобиване на имущество в размер на 2,6%(30,20лв.), след което се сключва договор за продажба на недвижимия имот. Прехвърлянето на имота е за сметка на купувача.

         Копие от настоящата заповед да бъде връчено на по-горе цитираните лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин  

Изготвил:…………………

                /Цв.Гущерски/