08:14
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на общинско помещение с площ 74кв.м. и част от двор с площ 12кв.м., находящи се в УПИ XI-766, кв.51 по плана на с.Хайредин. актувани с Акт за публична общинска собственост №185/18.05.2012г. за извършване на стопанска дейност

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-329 19.06.2020г.
22.06.2020 03:24
Свали