20:41
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.

На основание т. 11 и 12 от Раздел 14.2 Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизненоспособността на горите“, Община Хайредин публикува информация за събиране на оферти.

Покана за пазарна консултация
06.10.2020 10:30
Свали
Ценово предложение - Приложение 1
06.10.2020 10:30
Свали