21:11
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.06.2024 г.

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“; обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ „Васил Воденичарски“

Обявление
04.05.2018 12:15
Свали
Информация по обществена поръчка
04.05.2018 12:16
Свали
Документация
04.05.2018 12:16
Свали
Заповед за съставяне на комисия
30.10.2018 02:13
Свали
Декларации от членовете на комисията
30.10.2018 02:13
Свали
Заповед за удължаване срока
30.10.2018 02:13
Свали
Писмо до фирмите
30.10.2018 02:14
Свали
Декларации за удължаване срока на валидност на офертите
30.10.2018 02:16
Свали
Протокол за избран изпълнител
30.10.2018 02:17
Свали
Договор с изпълнител
30.10.2018 02:17
Свали