01:28
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.
Новини

СЪОБЩЕНИЕ

  30.08.2023 10:14  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация – Хайредин уведомява гражданите:

  • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 23 октомври 2023 г.
  • При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

       Заявления в Община Хайредин се подават:

в сградата на Общинска администрация Хайредин на адрес:

с. Хайредин , ул. „Георги Димитров“ № 135, ГРАО първи етаж от 08,00 ч. до 17,00 ч.

за населените места на Община Хайредин:

     в кметствата на населените места