07:51
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.
Новини

На вниманието на земеделските производители на територията на Община Хайредин МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2024 г.

  17.06.2024 11:42  

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 2024 г.

                        РСПЗБН Козлодуй                                     

 

             Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на община Козлодуй Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Козлодуй напомня основните правила за пожарна безопасност:

  • Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
  • Изискванията на Наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и за лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях;
  • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.;
  •  
  • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.;
  •  При пътуване гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства.;
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки.;
  • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
  • Юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

 

Извършват се постоянни проверки в земеделските земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, спрямо нарушителите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, предупреждават от РСПБЗН – Козлодуй.

При възникване на пожар, сигнализирайте на на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Паленето на стърнища е забранено и се санкционира съгласно Закона за опазване на земеделските земи, като за първо нарушение са от 1500 до 6000 лв., а при повторно от 2000 до 12 000 лв. Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние може да се достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години. Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания.