19:51
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.04.2024 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ХАЙРЕДИН"


 23.01.2014 11:32

Публична покана с предмет "Създаване на реплики на съдове от Рогозенското съкровище"


 23.01.2014 11:16

Документи за обществена поръчка чрез открита процедура с наименование "Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения н


 22.01.2014 12:15

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена по


 06.01.2014 11:25

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител на услуги по обществена поръчка с предмет: "Актуализация и разработване на Общински план за развитие на туризма в Община Хайредин 2014-2020г."


 06.01.2014 08:10

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОп с предмет: "Избор на изпълнител на услуги по обществена поръчка с предмет: Редактиране и отпечатване на материали"


 27.12.2013 02:14

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проучване, анализ, разработване и прилагане на общински политики и разработ


 25.11.2013 04:12

Публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проекти, финансирани от ПРСР 2007-2013г. в Община Хайредин" по две обособени позиции


 17.06.2013 04:31

Откриване на открита процедура за строителство по две обособени позиции по реда на ЗОП


 13.03.2013 04:01

Публична покана за обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейности до изплащане на помо


 20.02.2013 04:50

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и закупуване на финансов лизинг на два броя нови автомобили - тип: Ви


 21.01.2013 04:24

Процедура по ЗОП с предмет "Предпазна-подпорна стена за укрепване на левия бряг на р. Огоста"


 24.11.2012 12:37

Обществена поръчка - доставка на хранителни продукти


 14.11.2012 03:23

Обществена поръчка - доставка на хранителни продукти


 14.11.2012 03:23

Публична покана за избор на изпълнител за „Доставка на компютърна техника за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски”, с. Хайредин, общ. Хайредин


 24.08.2012 03:24