23:58
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 23.05.2024 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-139 13.03.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинск


 14.03.2017 08:39

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-117 01.03.2017г.


 02.03.2017 09:43

З А П О В Е Д №РД-818 23.12.2016г. за Удължавам срока за подаване на заявления за участие в публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ №258047,


 28.12.2016 09:09

З А П О В Е Д №РД-819 от 23.12.2016г. във връзка с Резултатите от проведения на 20.12.2016г. и 21.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под


 28.12.2016 09:07

ЗАПОВЕД №РД-770 от 13.12.2016г. за обявяване на резултатите от проведения на 09.12.2016г. и 12.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под нае


 13.12.2016 09:32

ЗАПОВЕД №РД-751 от 05.12.2016г. за прекратяване наоткрития с моя Заповед №РД-688/10.11.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за ср


 06.12.2016 06:12

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-731 28.11.2016г.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10години на общински


 29.11.2016 06:43

ЗАПОВЕД №РД-728 от 25.11.2016г. за прекратяване на открития с моя Заповед №РД-627/19.10.2016г. публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна о


 28.11.2016 06:22

З А П О В Е Д №РД-706 21.11.2016г.


 21.11.2016 11:37

З А П О В Е Д №РД-705 от 18.11.2016г.


 18.11.2016 12:41

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-704 18.11.2016г.


 18.11.2016 12:39

Резултатите от проведения на 15.11.2016г. публично оповестен конкурс за продажбата на имот - частна общинска собственост за изграждане на скла


 16.11.2016 06:16

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 година на 66кв.м. от помещение, намиращо се в УПИ I, п


 14.11.2016 09:08

Публично оповестен конкурс за продажбата на УПИ I в квартал 36 по плана на с.Хайредин с площ от 16 107кв.м., актуван с Акт за частна общинска соб


 25.10.2016 01:56

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински поземлен имот №072001 с площ 207,260дка, с начин на трайно


 25.10.2016 01:52