08:21
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

Резултати от проведения на 09.09.2014г. публично-оповестен конкурс


 25.03.2015 12:13

Заповед за прекратяване на публично оповестен конкурс за продажба на УПИ-I 2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин


 25.03.2015 12:12

Резултати от проведения на 30.09.2014г. публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:09

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №051002 с площ от 5,189 дка, находящ се в местността "Горно ливаде"


 25.03.2015 12:07

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години с площ 24 кв.от помещение, намиращо се в УПИ - I, ПЛ.956, КВ.65 по плана на с.


 25.03.2015 12:06

Резултати от проведения на 11.11.2014г. публично-оповестен конкурс за продажба на ЧОС за изграждане на естествено пасище "електро пастир"


 25.03.2015 12:04

Резултати от проведения на 19.11.2014г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение


 25.03.2015 12:02

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037 с площ 12,742 дка


 25.03.2015 12:01

Заповед №РД-11/03.01.2015г. за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037, находящ се в ме


 25.03.2015 11:59

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 19 кв.м. от помещение- автоспирка с. Хайредин


 25.03.2015 11:56

Резултати от проведения на 28.01.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение


 25.03.2015 11:54

Публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж в имот №108524 - публична общинска собственост в землището на с. Хайредин


 25.03.2015 11:52

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда със застроена площ 53 кв.м.,УПИ XVIII,пл.№2195 в кв.49


 25.03.2015 11:50

Резултати от проведения на 09.03.2015г. публично оповестен конкурс


 25.03.2015 11:48

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ - ЧОС №105121 с площ от 21,109 находящ се в землището на с. Хайредин


 25.03.2015 11:46